ABOUT THE SURVEY

[Spanish, Simplified Chinese, and Vietnamese versions below. Please let us know if you would like to help us translate this survey into additional languages]

Help create a truly participatory People's Budget OC by completing this survey. Then join us as we demand a budget that will make Orange County stronger, more vibrant, and healthier--a budget that works for all of us!

The Orange County Board of Supervisors controls an almost $1 billion discretionary budget funded by our tax dollars. They decide how to spend that entire pot of money.

The Board of Supervisors has a financial and ethical responsibility to us - the people of Orange County. Now, during the duel pandemics of COVID-19 and state-sanctioned police violence against Black people and communities of color, their budget decisions are more important than ever. We have the right to demand a budget that works for the people.

Historically, the Supervisors' budget decisions prioritize “public protection” – that is, law enforcement, jails, and the court system -- over real community investments.

  • Over the last 10 years, their funding for “public protection,” including law enforcement, jails and the court system, has more than doubled, even though crime rates are relatively low. It now represents more than half of the discretionary budget (56%).

  • Although rents are spiraling out of control and homelessness continues to climb, last year (FY 2019/20) the Supervisors only committed $5 million (less than one-half of one percent of the discretionary budget) to affordable housing and supportive housing.

  • Over the last 10 years the Supervisors have cut physical and mental health care, public health, and social services funding by 18%. At the same time, rates of diabetes, asthma, substance-related deaths, and youth depression hospitalization are rising. Around half of our children are not developmentally ready for kindergarten, and less than 60% of all students achieve English Language Literacy standards. 

  • Last year, the Supervisors spent $198 million on the Sheriff's Department, and only $81 million on physical and mental care and public health, $50 million on social services, and $5 million on permanent supportive housing. 

Let YOUR priorities be known! Complete the survey here or by copying and pasting this link: https://forms.gle/XkbECsWRt9uF1JFR7

 

Ayude a crear un Presupuesto del Pueblo de OC verdaderamente participativo completando esta encuesta antes del 5 de agosto. Después únase a nosotros para exigir un presupuesto que hará que el Condado de Orange sea más fuerte, más vibrante y más saludable, ¡un presupuesto que funcione para todos! 

La Junta de Supervisores del Condado de Orange controla un presupuesto discrecional de casi $ 1 mil millones, financiado por nuestros impuestos. Ellos deciden cómo gastar todo ese dinero.

 

La Junta de Supervisores tiene responsabilidad fiscal y ética con nosotros: el pueblo del Condado de Orange. Ahora, durante las dos pandemias — la de COVID-19 y la violencia policial sancionada por el estado contra las personas negras y las comunidades de color — sus decisiones presupuestarias son más importantes que nunca. Tenemos derecho a exigir un presupuesto que funcione para el pueblo. 

¿Las decisiones presupuestarias de los supervisores reflejan SUS prioridades para una comunidad en la cual USTED quiere vivir? 

En los últimos 10 años, su financiamiento de la "protección pública", incluyendo las fuerzas policiales, las cárceles y el sistema judicial, se ha más que duplicado, a pesar de que las tasas de criminalidad son relativamente bajas. Actualmente, esta parte del presupuesto representa más de la mitad del presupuesto discrecional (56%).

Aunque las rentas están fuera de control y la falta de vivienda continúa aumentando, el año pasado (año fiscal 2019/20) los Supervisores solo comprometieron $ 5 millones (menos de la mitad del uno por ciento del presupuesto discrecional) a viviendas accesibles y viviendas de apoyo. 

En los últimos 10 años, los supervisores han reducido por un 18% los fondos para la atención de la salud física y mental, la salud pública y los servicios sociales. Al mismo tiempo, las tasas de diabetes, asma, muertes relacionadas con sustancias y hospitalización de jóvenes por depresión están aumentando. Alrededor de la mitad de nuestros niños no están listos para el kinder, y menos del 60% de todos los estudiantes alcanzan los estándares de Alfabetización del Idioma Inglés.

El año pasado, los Supervisores gastaron $ 198 millones en el Departamento del Sheriff, y solo $ 81 millones en salud pública y atención física y mental, $ 50 millones en servicios sociales y $ 5 millones en viviendas de apoyo permanente. 

¡Deje que se escuchen SUS prioridades! Complete la encuesta aquí o copiando y pegando este enlace: 

https://forms.gle/vcTyy4XGdaWzkyca7

El Presupuesto del Pueblo OC es un nuevo movimiento impulsado por la gente del condado de Orange. Por favor visite nuestro sitio web (en desarrollo) para ver los resultados de la encuesta y aprender cómo puede involucrarse. ¡Hagamos un presupuesto para la gente!

通过完成此调查,欢迎您加入帮助创建一个真正拥有参与性的橙县人民预算。我们橙县居民需要一个普通居民主体的公共预算,该预算将使橙县变得更强大,更充满活力,,更健康-这个预算对我们所有居民都有效!如果愿意,欢迎您在8月5日前完成此调查。


橙县监事会控制着将近10亿美元的可支配预算,该预算由我们的现金资金提供。该10亿美元如何花是橙县监事会有全面决定权的。

现在,在疫情的双重大流行以及国家认可的针对黑人和有色人种的警察暴力事件中,橙县监事会的预算决策比以往任何时候都更为重要。我们有权要求为人民服务的预算。

主管的预算决定是否反映了您对居住的社区的优先事项和变更?

在过去十年中,虽然犯罪率相对较高,但橙县公共预算为“公共保护”(包括执法,监狱和法院系统)提供的资金增加了一倍以上。现在,它占可支配预算的一大半(56%)。

尽管房租上升失控,无家可归者继续攀升,但去年(2019/20财年)监事会仅承诺为可负担住房和支持性住房提供500万美元(不到可自由支配预算的千分之五) 。

在过去的十年中,监事会已将身体保健,公共卫生和社会服务减少了18%。同时,糖尿病,住院,与物质有关的死亡和青年抑郁症住院率也在上升。我们约有一半的孩子尚未发育上幼儿园,并且不到60%的学生达到了英语素养标准。

去年,监事会在治安部上花了1.98亿美元,在精神保健和公共卫生上花了8100万美元,在社会服务上花了5000万美元,在永久性支持性住房上花了500万美元。
 
让监事会知道您的优先事项!通过此处或复制并粘贴以下链接来完成调查:https://forms.gle/Et2c3ofhjkzbv1LbA


橙县人民预算组织是橙县居民推动的新运动。请访问我们正在开发中的网站,以获取调查结果和参与方式

Hãy giúp gầy dựng một Ngân sách Người dân OC bằng cách hoàn thành khảo sát này trước ngày 5 Tháng 8. Sau đó hãy cùng chúng tôi yêu cầu chính quyền cải cách ngân sách vì một Quận Cam vững bền, sôi động, và lành mạnh hơn –– một ngân sách đáp ứng cho tất cả chúng ta!

 

Hội đồng Quản trị Quận Cam quản lý một ngân sách không cố định ngân sách gần 1 tỷ đô được thu từ đồng tiền thuế của chúng ta. Họ là người quyết định cách chi tiêu toàn bộ số tiền đấy.

 

Chính vì thế, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tài chính lẫn đạo đức với chúng ta –– những người dân của Quận Cam. Và khi đất nước đang chiến đấu với không những dịch bệnh COVID-19 mà còn sự bạo hành cảnh sát đối với người Da Đen và cộng đồng người da màu, những quyết định ngân sách của họ quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta có quyền yêu cầu một ngân sách đáp ứng với nhu cầu của người dân!

 

Những quyết định ngân sách của những Quản trị viên có phản ánh những ưu tiên của QUÝ VỊ cho cộng đồng nơi QUÝ VỊ muốn sinh sống?

 

  • Trong vòng 10 năm gần đây, ngân quỹ chi tiêu của họ cho “an ninh cộng cộng” đã tăng hơn gấp hai lần, bao gồm cho cơ quan thi hành pháp luật, nhà tù và cơ quan tư pháp, tuy rằng tỷ lệ tội phạm vẫn tương đối rất thấp. Hiện nay, quỹ chi tiêu này chiếm hơn một nửa ngân sách không cố định (56%).
  • Tuy rằng tiền thuê nhà đang quay cuồng khỏi tầm kiểm soát và số người vô gia cư tiếp tục leo thang, những Quản trị viên năm ngoái (năm tài chính 2019/20) cam kết chỉ 5 tỷ đô (ít hơn 0,5% của ngân sách không cố định) để đầu tư vào chương trình nhà ở với giá hợp lý dựa trên thu nhập nhà ở giá rẻ và nhà ở trợ giúp người vô gia cư nhà ở giá rẻ.
  • Trong vòng 10 năm gần đây, những Quản trị viên đã cắt bớt 18% quỹ chi tiêu cho y tế sức khoẻ thể chất tâm thần, y tế công cộng, và dịch vụ xã hội. Đồng thời, tỷ lệ bệnh tiểu đường, bệnh suyễn, tử vong vì dùng chất gây nghiện, và nhập viện của người trẻ bị trầm cảm đang ngày một tăng cao. Không những thế, khoảng gần một nửa con cái chúng ta chưa chuẩn bị về mặt phát triển để bước vào mẫu giáo, và ít hơn 60% tất cả học sinh đạt được trình độ tiêu chuẩn Đọc Viết Ngôn Ngữ Tiếng Anh.
  • Năm ngoái, những Quản trị viên đã chi tiêu 198 triệu đô cho Lực Lượng Cảnh Sát Trưởng Bộ Phận Cảnh Sát Trưởng, và đổi lại chỉ chi 81 triệu đô cho y tế công cộng và sức khoẻ thể chất tâm thần, 50 triệu đô cho dịch vụ xã hội, và 5 triệu đô cho chương trình nhà ở cố định trợ giúp người vô gia cư. 

 

Hãy để những ưu tiên của QUÝ VỊ được biết! Điền tờ khảo sát tại đây hoặc bằng cách copy và paste đường link sao đây:

https://forms.gle/XEYNi1fLoE9a2bPU8

 

Ngân sách Người dân OC là một cuộc vận động mới được khích động bởi người dân của Quận Cam. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi (hiện đang được phát triển) để xem kết quả khảo sát và tìm hiểu những cách để tham gia. Hãy cùng nhau gầy dựng một ngân sách vì người dân!